Szukaj
Close this search box.

AKO S.A - jesteśmy dla Ciebie od ponad 30 lat!

—Ogłoszenie—

Zarząd AKO S.A. w Bydgoszczy, KRS 0000055249, na podstawie § 15 ust. 3 Statutu w związku z art. 399 ksh, zwołuje w dniu 20.02.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie firmy, Bydgoszcz ul. Startowa 2a, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 18 grudnia 2023 roku w sprawie przekształcenia „AKO” S.A. w „AKO” Sp. z o.o
  7. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy, a także użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki postanowił, że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie będzie też można wykonywać prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawarte są na stronie www.ako.com.pl, a konkretnie w zakładce DLA AKCJONARIUSZY.

Zarząd Spółki
Jan Maciuba