Szukaj
Close this search box.

AKO S.A - jesteśmy dla Ciebie od ponad 30 lat!

—Ogłoszenie—

Zarząd AKO S.A. w Bydgoszczy, KRS 0000055249, zwołuje w dniu 21.09.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie firmy, Bydgoszcz ul. Startowa 2a, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku netto.
  7. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki postanowił, że w walnym zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd postanowił, że w walnym zgromadzeniu nie będzie można wykonywać prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się są na stronie http://www.ako.com.pl w zakładce DLA AKCJONARIUSZY.

Zarząd Spółki
Jan Maciuba