Szukaj
Close this search box.

AKO S.A - jesteśmy dla Ciebie od ponad 30 lat!

—Ogłoszenie—

Zarząd AKO S.A. w Bydgoszczy, KRS 0000055249, na podstawie § 15 ustęp 3 Statutu w związku z artykułem 399 ksh, zwołuje w dniu 22 września 2022 r o godzinie 13:30 w siedzibie firmy, Bydgoszcz ulica Startowa 2a, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, a także jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 r., a także sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku, a także sprawozdania z oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r, sprawozdań finansowych Spółki za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 r,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r,
  • podziału zysku netto Spółki za 2021 r,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r,
  • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
 10. Rozpatrzenie wniosku, a także zmiana Statutu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 12. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej.
 13. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej IX kadencji.
 15. Wybory członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 16. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy, a także użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki postanowił, że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie będzie też można wykonywać prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na stronie https://www.ako.com.pl, a konkretnie w zakładce DLA AKCJONARIUSZY.

Proponowane zmiany statutu:

– § 11 o treści:

1. Akcje podlegają dziedziczeniu. 2. W miejsce zmarłego akcjonariusza może przystąpić do Spółki tylko jeden spadkobierca wskazany przez pozostałych spadkobierców, a w przypadku braku porozumienia w tym zakresie spadkobierca, który w postanowieniu o dziale spadku został wyznaczony przez sąd, o ile nie został wskazany przez zmarłego w zapisie testamentowym. 3. Wstąpienie do Spółki spadkobiercy w miejsce zmarłego akcjonariusza wymaga pisemnego wyrażenia woli spadkobiercy. 4. W przypadku nie przystąpienia do Spółki spadkobiercy, spadkobiercom przysługuje spłata odpowiadająca wartości dziedziczonych akcji obliczonych na podstawie zatwierdzonego bilansu Spółki za rok obrachunkowy , w którym nastąpił zgon akcjonariusza. Spłata następuje w ciągu trzech miesięcy od zatwierdzenia bilansu na podstawie udokumentowanego nabycia spadku. Otrzymuje brzmienie: Akcje podlegają dziedziczeniu.

– § 15 ust. 2 o treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. Otrzymuje brzmienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. W sytuacjach szczególnych, gdy przepisy na to pozwalają, termin może być przesunięty do 30 września.

– § 20 ust 3 o treści:

Skład Rady Nadzorczej pierwszej kadencji ustala się w liczbie pięciu członków. Otrzymuje brzmienie: Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady tej kadencji.

– § 23 ust. 3 o treści:

W szczególnych przypadkach, na zasadach określonych regulaminem Rady Nadzorczej, uchwała może być podjęta w trybie pisemnym. Otrzymuje brzmienie: W szczególnych przypadkach uchwała może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.

– W § 24 ust. 2 pkt 9-11 o treści:

9/ analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat, 10/ analiza sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 11/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności , o których mowa w punkcie 1. Otrzymują brzmienie: 9/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
10/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
11/ Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 9-10 oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy.