Szukaj
Close this search box.

AKO S.A - jesteśmy dla Ciebie od ponad 30 lat!

—Ogłoszenie—

Zarząd AKO S.A. w Bydgoszczy, KRS 0000055249, na podstawie § 15 ust. 3 Statutu w związku z artykułem 399 ksh, zwołuje w dniu 25.09.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie firmy, Bydgoszcz ul. Startowa 2a, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 r., a także sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, a także sprawozdania z oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r, sprawozdań finansowych Spółki za 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
  • podziału zysku netto Spółki za 2019 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r.
  • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
 1. Dematerializacja akcji. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 2. Wolne wnioski i sprawy inne.
 3.  Zamknięcie obrad.

Akcje dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na 7 dni przed terminem WZA i nie zostaną odebrane przed zakończeniem tego Zgromadzenia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie zgodnie z artykułem 406 § 2 ksh. Akcje, zaświadczenia należy złożyć w siedzibie AKO S.A. w Bydgoszczy zatem pod adresem: ulica Startowa 2a, pokój nr 310 od godziny 7.00 do 15.00.

Zarząd Spółki
Jan Maciuba