Szukaj
Close this search box.

AKO S.A - jesteśmy dla Ciebie od ponad 30 lat!

—Ogłoszenie—

Zwołanie Walnego Zgromadzenia AKO

Zarząd AKO S.A. w Bydgoszczy, KRS 0000055249, zwołuje w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 10:30
w siedzibie firmy, Bydgoszcz ul. Startowa 2a, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku  oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r, oceny sprawozdań finansowych Spółki za 2023 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 10. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 r,
 11. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r,
 12. podziału zysku netto Spółki za 2023 r,
 13. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r,
 14. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
 15. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
 16. Wybory członków Rady Nadzorczej.
 17. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki postanowił, że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,  nie będzie też można wykonywać prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawarte są na stronie www.ako.com.pl, a konkretnie w zakładce DLA AKCJONARIUSZY.

Zarząd Spółki
Jan Maciuba