Szukaj
Close this search box.

AKO S.A - jesteśmy dla Ciebie od ponad 30 lat!

—Ogłoszenie—

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Zarząd AKO S.A. w Bydgoszczy, KRS 0000055249, na podstawie § 15 ust. 3 Statutu w związku z art. 399 ksh, zwołuje w dniu 29 czerwca 2023 r., o godz. 10:30, w siedzibie firmy, Bydgoszcz, ul. Startowa 2a, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołanie Walnego Zgromadzenia, a także jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 roku, a także sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku, a także oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, oceny sprawozdań finansowych Spółki za 2022 roku, oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.,
  • podziału zysku netto Spółki za 2022 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.,
  • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
 10. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy, a także użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki postanowił, że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie będzie też można wykonywać prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawarte są na stronie www.ako.com.pl, a konkretnie w zakładce DLA AKCJONARIUSZY.

Zarząd Spółki
Jan Maciuba