Szukaj
Close this search box.

AKO S.A - jesteśmy dla Ciebie od ponad 30 lat!

—Proces dematerializacji akcji—

Szanowni Państwo,
Ustawa z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798 z późn.zm) nałożyła obowiązek przeprowadzenia proces dematerializacji akcji.

Uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 września 2020 roku jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wybrany został Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa). Bank Pekao S.A wpisany jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł. Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.

W wykonaniu Uchwały, Zarząd podpisał stosowną umowę. Rejestr utworzono i tym samym od dnia 1 marca 2021 roku dokumenty papierowe akcji straciły moc. Zaczęły obowiązywać wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.

Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla Spółki, a także każdego jej akcjonariusza. W związku z tym, podmioty te mają prawo do danych zawartych w rejestrze Akcjonariuszy za pośrednictwem Biura Maklerskiego PEKAO.

Aby poznać więcej szczegółów związanych z proces dematerializacji akcji, można skorzystać z poniższych linków: