Szukaj
Close this search box.

AKO S.A - jesteśmy dla Ciebie od ponad 30 lat!

—Zawiadomienie o zamiarze przekształcenia w Sp. z o.o.—

Zarząd „AKO” Spółka Akcyjna w Bydgoszczy (Spółki Przekształcanej), KRS 0000055249, na podstawie art. 560 § 1 k.s.h. zawiadamia Akcjonariuszy, po raz drugi, o planowanym przekształceniu Spółki Przekształcanej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu podjęcia uchwały o przekształceniu Zarząd Spółki Przekształcanej zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający w drugiej połowie grudnia 2023 roku.

Zarząd wskazuje na następujące istotne elementy przyjętego przez siebie planu przekształcenia:

  • a) wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 30.09.2023 wynosi 54.316.498,29 zł
  • b) kapitał zakładowy spółki z o.o. będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki przekształcanej i wynosić będzie 585.000 zł
  • c) wartość nominalna udziału w spółce z o.o. równa będzie wartości nominalnej akcji w Spółce Przekształcanej tj. 300 zł.
  • d) podstawowy przedmiot działalności nie ulegnie zmianie.

Zarząd informuje, iż dokumenty wskazane w art. 560 § 2 k.s.h., tj. plan przekształcenia wraz z załącznikami (projektem uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projektem umowy spółki z o.o., sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na 30.09.2023 r. przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe) są udostępnione, bezpłatnie, w sposób umożliwiający ich druk, w postaci elektronicznej do dnia zakończenia zgromadzenia, na którym będzie miała być podjęta uchwała o przekształceniu, na stronie www.ako.com.pl, w zakładce Dla Akcjonariuszy, wraz z publikacją na tej stronie niniejszego zawiadomienia (link bezpośredni – tutaj).

Akcjonariusze mogą ponadto zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przekształcenie w Spółkę. Możliwe będzie to w siedzibie Spółki, czyli przy ulicy Startowej 2A w Bydgoszczy.

Prezes Zarządu
Jan Maciuba