Szukaj
Close this search box.

AKO S.A - jesteśmy dla Ciebie od ponad 30 lat!

—Ogłoszenie—

Zarząd AKO S.A. w Bydgoszczy, KRS 0000055249, na podstawie § 15 ust. 3 Statutu w związku z art. 399 ksh, zwołuje w dniu 18.06.2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie firmy, Bydgoszcz ul. Startowa 2a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, a także sprawozdania z oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r, sprawozdań finansowych Spółki za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2020 r,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r,
  3. podziału zysku netto Spółki za 2020 r,
  4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r,
  5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
 10. Rozpatrzenie wniosku, a także podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie wniosku, a także podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
 12. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni z akcji, a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki postanowił, że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd postanowił także, że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wykonywać prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dodatkowo informacje zawarto również na stronie http://www.ako.com.pl w zakładce DLA AKCJONARIUSZY.

Zarząd Spółki
Jan Maciuba